Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng
1/4/19 11:02 AM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1620/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

1. Cải cách thể chế:

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo đúng quy trình, tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi.

- Tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương ban hành.

- Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần, báo cáo kết quả rà soát văn bản.

- Phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

- Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định; tiếp tục rà soát, cắt giảm các TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Kiểm soát các quy định về TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, rà soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; đi kèm với công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thống kê, công bố, cập nhật và công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đảm bảo kịp thời, chính xác và niêm yết TTHC tại trụ sở giải quyết TTHC.

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, duy trì và quan tâm đến công tác truyền thông về kiểm soát TTHC.

- Tổ chức, triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa - Bộ Xây dựng, báo cáo kết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Thực hiện công tác rà soát, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính thuộc Bộ Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định 81/2017/ NĐ-CP; Nghị định 85/2012/NĐ-CP; Nghị định 54/2016/NĐ-CP; Nghị định 141/2016/NĐ-CP.

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ; tổ chức thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng là chủ sở hữu theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Danh mục kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thành lập Hội đồng trường đối với các trường trực thuộc Bộ Xây dựng; thành lập Hội đồng quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP.

- Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính thuộc Bộ Xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ trình Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định.

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là công tác bổ nhiệm, quản lý và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng mục tiêu đã đề ra, Quy định và quản lý chặt chẽ biên chế đối với các cơ quan, đơn vị hành chính trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức và vị trí việc làm.

- Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 theo Quyết đinh số 163/QĐ-TTg ngày 21/01/2016; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp theo Quyết định 1961/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng phân cấp trách nhiệm theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP; Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

- Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

5. Cải cách tài chính công:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý tài chính, tài sản tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu: Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; xác định giá trị vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần; giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp...

6. Hiện đại hóa hành chính:

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước và thực hiện cải cách hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

- Tích hợp hệ thống tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích lên các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng.

- Xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ thống thông tin trực tuyến và phần mềm một cửa điện tử Bộ Xây dựng; theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP; xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cơ quan Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với các địa phương trong việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị cho các địa phương.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ.

7. Công tác chỉ đạo điều hành:

- Tập trung thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ; bám sát mục tiêu và nhiệm vụ CCHC để chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

- Xác định rõ và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác CCHC.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị có liên quan (Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Bộ năm 2019 được thể hiện tại Phụ lục III).

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng và các hình thức tuyên tuyền khác.

- Tập trung nhân lực, nguồn lực tài chính để phục vụ hiệu quả các chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ.

Thứ trưởng yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ theo các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ. Báo cáo quý gửi trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10 tháng 6; và báo cáo năm gửi trước ngày 05 tháng 12 hàng năm; Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo và kiến nghị với lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng được thực hiện đồng bộ và hiệu quả.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1620/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE