Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Tiếp tục triển khai kết quả Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2018 trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
7/8/19 3:07 PM

Ngày 08/7/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1587/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục triển khai kết quả Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) cuối kỳ năm 2018 trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Tại khoản 2 Điều 75 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) đã quy định: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho UBND cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở.

Ngày 19/10/2016, Bộ Quốc phòng đã có văn bản 10328/BQP-TM và ngày 19/4/2017, Bộ Công an đã có văn bản số 786/BCA-TCAN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc xác định khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng trong đó đã hướng dẫn cụ thể cách xác định cũng như trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan của ngành công an (Công an tỉnh, thành phố), ngành quốc phòng (Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện xác định các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở.

Thực hiện các quy định nêu trên, một số địa phương đã công bố công khai danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho phép hoặc không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Kon Tum, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh An Giang… trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Để tiếp tục thực hiện các quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng địa phương chưa công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại cho phép hoặc không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thực hiện đúng các quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở thì Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1587/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE