Phản hồi các kiến nghị
 
Ủy quyền thực hiện quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ
6/1/18 4:12 PM

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh có công văn 1267/SXD-QLN gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến đề xuất về việc UBND cấp tỉnh phân cấp ủy quyền cho UBND cấp huyện quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 113/BXD-QLN ngày 31/5/2018 trả lời như sau:

Hiện nay, việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 39 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà ở của địa phương được cơ quan đại diện chủ sở hữu (Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) giao thực hiện quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

Tại khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP có quy định UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho Sở Xây dựng 02 nội dung, gồm: thực hiện việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành và phê duyệt kế hoạch bảo trì nhà ở.

Tại khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định rõ UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc bán nhà ở và giao cho cơ quan quản lý nhà ở (Sở Xây dựng) thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Như vậy, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không có quy định về việc UBND cấp tỉnh phân cấp ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Do đó, việc đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh được phân cấp ủy quyền cho UBND cấp huyện trên địa bàn thực hiện quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước như tại công văn số 1267/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh là chưa phù hợp với Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 113/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_113-BXD-QLN_31052018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE