Phản hồi các kiến nghị
 
Miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
6/12/18 2:14 PM

Ngày 11/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 119/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định về việc miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 

Hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Nghị định này đã quy định cụ thể về nguyên tắc, điều kiện, đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Đối với mức miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thì thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm a khoản 3 Điều 81 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định “trường hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở trước ngày 06/6/2013 mà nhà ở có đủ điều kiện được bán theo quy định tại thời điểm nộp đơn và đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định này thì tiếp tục thực hiện bán theo giá bán và cơ chế miễn, giảm tiền mua nhà ở theo chính sách của Nghị định số 61/CP; trường hợp đã nộp đơn trước ngày 06/6/2013 mà nhà ở đó không đủ điều kiện được bán theo quy định tại thời điểm nộp đơn nhưng đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị định này thì thực hiện bán theo quy định của Nghị định này”.
Đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định nêu trên để xem xét:

- Trường hợp người thuê nhà ở nộp đơn trước ngày 06/6/2013 mà nhà ở đủ điều kiện bán theo chính sách của Nghị định 61/CP thì được miễn, giảm tiền mua nhà ở.

- Trường hợp người thuê nhà ở nộp đơn trước ngày 06/6/2013 nhưng không đủ điều kiện được mua theo chính sách của Nghị định số 61/CP thì thực hiện bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Theo đó, khi thực hiện bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì không thực hiện miễn, giảm tiền mua nhà ở đối với trường hợp bố trí nhà ở trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/1992 đến trước ngày 19/01/2007 (điểm b khoản 3 Điều 66 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).

Đối với trường hợp bố trí sử dụng nhà ở từ sau ngày 19/01/2007 thì không bán nhà ở này theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP mà thực hiện giải quyết theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước (khoản 5 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 119/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_119-BXD-QLN_11062018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE