Phản hồi các kiến nghị
 
Xin miễn tiền thuê đất
9/10/18 3:00 PM

Ngày 10/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 146 /BXD-HĐXD gửi Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính về việc xin miễn tiền thuê đất 

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định đối với hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản phải có Văn bản đề nghị miễn tiền thuê đất; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể nội dung hỏi của Tổng Cục thuế:

1. "Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư thì dự án đầu tư do tự doanh nghiệp ban hành quyết định đầu tư trên cơ sở Quyết định phê duyệt của cấp trên (Tập đoàn, Tổng Công ty)" để đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng thì dự án cần thực hiện các thủ tục đầu tư: Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công (Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công); lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định tại Điều 54, Điều 56, Điều 57, Điều 58 và Điều 60 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

2. "Trường hợp dự án đầu tư có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư do UBND tỉnh phê duyệt và dự án đầu tư do doanh nghiệp tự phê duyệt" cần thực hiện các thủ tục đầu tư về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đã được quy định tại các Điều nêu trên của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 146 /BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_146-BXD-HDXD_10092018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE