Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Tổng công ty mạng lưới Viettel quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
1/25/19 9:16 AM

Ngày 24/01/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 05/BXD-KTXD gửi Tổng công ty mạng lưới Viettel về việc hướng dẫn một số nội dung trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, trong nội dung văn bản số 4044/VTNet-BQLDAHTVT không nêu rõ nguyên nhân đơn giá vận chuyển thủ công, vận chuyển đường biển, khoan ngầm có định hướng thấp, không phù hợp với thực tế. Do đó, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Chủ đầu tư đánh giá các yếu tố tác động đến đơn giá thực hiện các công việc này, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ cho phù hợp.

Trường hợp đơn giá trong dự toán xây dựng công trình thấp do định mức xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền công bố chưa phù hợp với điều kiện, đặc điểm của công trình, thì Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh định mức, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp đơn giá trong dự toán xây dựng công trình thấp do giá các yếu tố đầu vào chưa phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình thì chủ đầu tư tổ chức xác định giá các yếu tố chi phí này theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá nơi xây dựng công trình làm cơ sở xác định dự toán xây dựng công trình, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Riêng đối với trường hợp đơn giá nhân công thực tế thị trường cao hơn đơn giá nhân công do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, Chủ đầu tư tổng hợp, kiến nghị Sở Xây dựng xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đúng quy định của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 05/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_05-BXD-KTXD_24012019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE