Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật lô đất HH-02 và NT-06 tại khu đô thị mới Việt Hưng
2/11/19 10:02 AM

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội hướng dẫn về việc chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật lô đất HH-02 và NT-06 tại khu đô thị mới Việt Hưng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Theo nội dung báo cáo tại văn bản số 116/CV-DLHC nêu trên thì hợp đồng chuyển giao hạ tầng kỹ thuật số 71/HUD-BQL11 ngày 11/4/2012 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội và Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới và Luật Kinh doanh bất động sản 2006. Tại Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về xử lý chuyển tiếp như sau: Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Theo quy định nêu trên, nếu hợp đồng đã ký trước ngày 01/7/2015 đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký hợp đồng thì các bên không phải làm lại thủ tục (không phải ký kết lại hợp đồng) theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014; các bên được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan về đất đai, tài chính, xây dựng để tiếp tục triển khai phần dự án đã chuyển nhượng nếu phần dự án này không thuộc diện bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội căn cứ quy định pháp luật nêu trên báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hà Nội để được xem xét, hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp theo về đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng dự án theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 36/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_36-BXD-QLN_01022019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE