Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, vật kiến trúc
3/7/19 9:01 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-QLN (06/3) gửi Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, vật kiến trúc.

Ngày 08/8/2011, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1326/BXD-QLN hướng dẫn các địa phương về kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc, tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, vật kiến trúc. Vì vậy, việc xác định giá trị nhà, vật kiến trúc tại thời điểm kiểm kê thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này.

Đối với tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, vật kiến trúc: Hội đồng kiểm kê căn cứ vào thời hạn sử dụng, tình hình thực tế chất lượng của từng nhà, từng vật kiến trúc để xác định tỷ lệ này cho phù hợp và báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Khung thời hạn sử dụng nhà cửa, vật kiến trúc (niên hạn sử dụng) phục vụ công tác kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc theo quy định của Bộ Tài chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 46/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_46-BXD-QLN_06032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE