Phản hồi các kiến nghị
 
Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào
4/11/19 7:00 AM

Ngày 10/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 93/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng về việc thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào (Dự án).

Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào được thực hiện tại thủ đô Viêng Chăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào). Theo nội dung tại Mục 3 Phụ lục I kèm theo Thỏa thuận ngày 25/01/2018 về cơ chế phối hợp, phạm vi công việc liên quan đến Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào, đối với nội dung thẩm định, phê duyệt an toàn về phòng cháy chữa cháy thì phía Lào tổ chức thực hiện bằng kinh phí của mình; cung cấp các tài liệu liên quan cho phía Việt Nam để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và xây dựng công trình, trong đó có bao gồm các văn bản xác nhận/phê duyệt của cấp có thẩm quyền phía Lào về việc thiết kế kỹ thuật công trình đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật của CHDCND Lào.

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 09/QH ngày 24/12/2007 của CHDCND Lào; căn cứ vào kiểm tra thiết kế, quy hoạch về hệ thống phòng cháy chữa cháy của dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới, Cục Công an phòng cháy và chữa cháy tại CHDCND Lào đã cấp Giấy chứng nhận số 572/CCAPCCC ngày 20/8/2018 phê duyệt quy hoạch thiết kế về hệ thống phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào mới tại bản Thatluong, huyện Xaysettha, thủ đô Viêng Chăn có đầy đủ thiết kế, quy hoạch về hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy và có thể giám sát toàn tòa nhà (theo tiêu chuẩn Quốc tế). Hồ sơ thiết kế cơ sở (lấy theo thiết kế kỹ thuật của CHDCND Lào) đã được phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-BXD ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Điều 2 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định: "Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam."

Theo các nội dung nêu trên, việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy đối với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của Dự án (nếu có) phải thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa và quy định pháp luật khác có liên quan của CHDCND Lào, do phía Lào tổ chức thẩm định, phê duyệt và cung cấp cho phía Việt Nam để làm cơ sở thực hiện. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng cần chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, do tính chất quan trọng của Dự án (yêu cầu cao về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi đưa công trình vào sử dụng); hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào do đơn vị tư vấn phía Việt Nam lập. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng cần gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Dự án đến Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an để tham vấn ý kiến làm cơ sở thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 93/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_93-BXD-HDXD_10042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE