Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn lập thiết kế, dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình
4/12/19 11:03 AM

Ngày 11/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 96/BXD-HĐXD gửi Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc hướng dẫn việc lập thiết kế, dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình.

Theo đó, đối với việc lập thiết kế và dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Điều kiện năng lực của tổ chức thiết kế xây dựng công trình được quy định tại các Khoản 20 và 28 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Nghị định số 100/2018/NĐ-CP). Khi thiết kế xây dựng công trình cần thực hiện quản lý chất lượng thiết kế xây dựng theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21 và 22 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

Đối với việc giám sát thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 121 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Điều kiện năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại các Khoản 20 và 33 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ- CP. Khi giám sát thi công xây dựng công trình cần thực hiện quản lý chất lượng theo quy định tại các Điều 26 và 27 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 96/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_96-BXD-HDXD_11042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE