Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Thanh Xuân bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
4/19/19 3:05 PM

Ngày 18/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 88/BXD-QLN gửi Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Thanh Xuân hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với trường hợp người dân có đóng góp vốn xây dựng nhà ở cũ trước đây.

Theo đó, tại điểm đ khoản 2 Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có quy định: “Trường hợp nhà ở cũ khi xây dựng có một phần tiền góp của cá nhân và của tập thể mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tiền mua nhà được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng người mua được trừ số tiền đã góp xây dựng nhà ở trước đây (tính trên tỷ lệ % số tiền đã góp so với giá trị quyết toán khi xây dựng công trình nhà ở)”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 88/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_88-BXD-QLN_18042019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE