Phản hồi các kiến nghị
 
Xác nhận nội dung giáo trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản
5/3/19 8:14 AM

Ngày 02/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần Tập đoàn VCB về việc xác nhận cho cuốn giáo trình “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản” do Quý Công ty biên soạn.

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản là: “Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung đào tạo bồi dưỡng do Bộ Xây dựng ban hành”.

Tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản: “Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản bao gồm phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn theo hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Thủ trưởng cơ sở đào tạo căn cứ vào chương trình khung đào tạo được hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng, phê duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung của giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy.”

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn VCB căn cứ các quy định nêu trên để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 94/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_94-BXD-QLN_02052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE