Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thuê tư vấn xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt
6/5/19 4:31 PM

Ngày 05/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1309/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn thuê tư vấn xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt.

1. Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải đã quy định: “Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước”. Theo đó, việc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các chủ sở hữu hệ thống thoát nước, đơn vị quản lý, vận hành… một số Sở, ngành, cơ quan khác có liên quan để xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước là phù hợp với quy định nêu trên.

Như vậy, việc Sở Xây dựng báo cáo và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho phép thuê đơn vị tư vấn cùng tham gia lập phương án giá dịch vụ thoát nước như nêu tại văn bản số 1085/SXD-QLXD&HTKT (trong trường hợp cần thiết) là không trái với quy định. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn để lập phương án giá dịch vụ phải tuân thủ theo các quy định hiện hành.

2. Chi phí thuê đơn vị tư vấn lập phương án giá dịch vụ thoát nước (trường hợp thuê đơn vị tư vấn) được xác định căn cứ vào phạm vi, nội dung, khối lượng công việc phải thực hiện, số lượng, trình độ của chuyên gia tư vấn, thời gian làm việc, tiến độ phải thực hiện… phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

3. Lập phương án giá dịch vụ thoát nước là việc cơ quan có trách nhiệm xây dựng giá dịch vụ thoát nước theo phương pháp định giá (do Bộ Xây dựng hướng dẫn) tương ứng với những điều kiện cụ thể nhất định. Tại thời điểm xác định phương án giá có thể có một hoặc nhiều phương án giá khác nhau cho dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thành phố Phan Thiết, phụ thuộc vào khối lượng nước thải cần xử lý, điều kiện vận hành, điều kiện tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý doanh nghiệp, hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải…

Giá dịch vụ thoát nước được quyết định trên cơ sở phương án giá đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, đảm bảo nguyên tắc nêu tại Điều 38 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1309/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1309-BXD-KTXD_05062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE