Phản hồi các kiến nghị
 
Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh
6/12/19 2:04 PM

Ngày 12/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-GĐ gửi Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho ý kiến về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình Dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh.

Theo đó, công trình Nhà máy nước Phú Ninh giai đoạn 1 có công suất 100.000 m3/ng.đ (diện tích nhà máy xử lý và công trình thu, trạm bơm nước thô tính toán đảm bảo mở rộng công suất lên 350.000 m3/ng.đ) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 4/9/2015 là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II. Căn cứ Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BXD thì cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư số 03/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, vì vậy, công trình nêu trên được xác định là cấp II, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Khi đầu tư xây dựng mở rộng công suất nhà máy nước Phú Ninh các giai đoạn tiếp theo, cấp công trình và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu được xác định theo pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng công suất nhà máy.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 19/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_19-BXD-GD_12062019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE