Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cho tư vấn nước ngoài
6/17/19 4:04 PM

Ngày 17/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1394/BXD-KTXD gửi Công ty INROS LACKNER Việt Nam về việc áp dụng định mức chi phí đầu tư xây dựng cho tư vấn nước ngoài.

Việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cho tổ chức tư vấn trong nước phối hợp với tổ chức tư vấn nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 11, Mục I, Phần II, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng “Trường hợp thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện công việc tư vấn thì chi phí thuê tư vấn xác định bằng dự toán chi phí. Trong trường hợp này, chi phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài cộng với chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước không vượt quá 2.5 lần mức chi phí tính theo định mức công bố tại Quyết định này”. Chủ đầu tư tổ chức lập dự toán và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1394/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1394-BXD-KTXD_17062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE