Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
8/5/19 4:17 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1965/SXD-NBĐS ngày 14/6/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 188/BXD-QLN (05/8) có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 1965/SXD-NBĐS của Sở Xây dựng tỉnh Long An thì ngày 07/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 341/TTg-CN chấp thuận về đề án bán nhà ở thuộc sở hữu  nhà nước của UBND tỉnh Long An. Tiếp đó, ngày 30/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Tại khoản 2 Điều 43 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có quy định về việc bán nhà ở công vụ sau khi đã được chuyển đổi công năng, trong đó:

Tại điểm a khoản 2 Điều 43 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định: “Đối với việc bán nhà ở công vụ sau khi được chuyển đổi công năng thì giá bán nhà ở được xác định căn cứ vào chất lượng còn lại của nhà ở và thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không quy định về việc bán đấu giá đối với nhà ở công vụ sau khi đã được chuyển đổi công năng.

Tại điểm c khoản 2 Điều 43 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định:“Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt đề án và triển khai thực hiện theo đúng nội dung đề án, văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ”.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 188/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_188-BXD-QLN_05082019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE