Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam quyết toán dự án
8/16/19 3:25 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1311/VICEM-QLĐTXD ngày 17/7/2019 của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam về việc hướng dẫn quyết toán dự án.

Sau khi xem xét, ngày 16/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1928/BXD-KTXD có ý kiến trả lời như sau:

1. Về điều chỉnh hình thức hợp đồng:

Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định tại mục 2 Chương VI của Luật Xây dựng năm 2003 và các quy định khác của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Theo đó, hình thức hợp đồng do Người có thẩm quyền quyết định khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, phù hợp với điều kiện cụ thể của gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, công bằng, minh bạch, khách quan và hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Về nội dung điều chỉnh giá nhân công, máy thi công trong hợp đồng:

Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Đối với quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nêu tại văn bản số 1311/VICEM-QLĐTXD thì giá gốc tương ứng với mỗi loại chi phí (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu…) được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu.

Như vậy, trường hợp nêu tại văn bản 1311/VICEM-QLĐTXD thì giá gốc nhân công được xác định 2.000.000 đồng/tháng (trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày đóng thầu). Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự biến động giá nhân công so với giá gốc thì các bên liên quan căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, trình tự, phạm vi, phương pháp điều chỉnh hợp đồng để quyết định việc điều chỉnh chi phí nhân công (bao gồm nhân công điều khiển máy) và thời điểm điều chỉnh cho phù hợp quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh giá nhân công, máy thi công được thực hiện theo Thông tư hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1928/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1928-BXD-KTXD_16082019_.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE