Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
9/9/19 11:04 AM

Ngày 09/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 214/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum hướng dẫn về việc cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Tại Điều 45 và Điều 46 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi, cưỡng chế thu hồi nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Theo quy định tại Điều 84 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum kiểm tra trường hợp nhà ở cũ trên địa bàn nếu thuộc diện thu hồi nhà ở (quy định tại khoản 4 Điều 84 của Luật Nhà ở) mà người thuê không chấp hành việc giao lại nhà ở thì UBND tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi theo quy định của pháp luật về nhà ở.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 214/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_214-BXD-QLN_09092019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE