Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn quản lý dự án áp dụng hình thức hợp đồng EC
10/3/19 11:03 AM

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2338/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang và Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi cồng trong trường hợp áp dụng hợp đồng EC.

1. Về thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng:

- Việc thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 9, khoản 10, khoản 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Việc thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, dự toán gói thầu xây dựng do chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh.

2. Về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng:

- Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh họp đồng xây dựng thực hiện theo quy định Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Theo đó, thẩm quyền điều chỉnh giá hợp đồng được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Trường họp nêu tại văn bản số 1416/SGTVT-QLCL CTGT và văn bản số 2563/SXD-KT thì dự toán xây dựng được xác định theo quy định pháp luật về lập dự toán xây dựng và căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, điều kiện thực tế của dự án và các thỏa thuận trong hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2338/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2338-BXD-KTXD_02102019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE