Phản hồi các kiến nghị
 
Thanh toán, quyết toán nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường và một số công tác không xác định được từ thiết kế
10/3/19 4:11 PM

Ngày 03/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2343/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường và một số công tác không xác định được từ thiết kế.

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí một số công tác khác không xác định được khối lượng từ thiết kế (các chi phí thuộc chi phí hạng mục chung) được xác định theo tỷ lệ % chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị khi lập dự toán xây dựng công trình.

3. Hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, khi lập hồ sơ thanh toán, quyết toán thì tùy theo loại hợp đồng đã ký kết để lập hồ sơ thanh toán, quyết toán phù hợp.

4. Theo nội dung văn bản số 430/CT-KD thì chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công, chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế trong hồ sơ mời thầu được mời với khối lượng trọn gói; khi bỏ thầu, nhà thầu bỏ thầu theo hình thức đơn giá tổng hợp (không phân tích chi tiết); giá hợp đồng được ký kết trên cơ sở cách xác định theo tỷ lệ % giá trị xây lắp. Do đó, bên nhận thầu không phải lập dự toán chi tiết cho 2 khoản mục chi phí này khi thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp trong hợp đồng các bên có thỏa thuận khác; việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2343/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2343-BXD-KTXD_03102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE