Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn nội dung liên quan đến hình thức quản lý dự án của các dự án đầu tư
10/8/19 4:09 PM

Ngày 08/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 305/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về hình thức quản lý dự án của các dự án đầu tư.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 63 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định "Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, người đại diện có thẩm quyển của doanh nghiệp nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý một số dự án thuộc cùng chuyên ngành, tuyến công trình hoặc trên cùng một địa bàn".
Tại Điểm c Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực là thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

Với các nội dung nêu trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án do người quyết định đầu tư thành lập đồng thời là người quyết định đầu tư giao thì không phải thực hiện việc đấu thầu quản lý dự án. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực phải có đủ năng lực theo quy định, các trường hợp còn lại thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 305/BXD-HĐXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_305-BXD-HDXD_08102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE