Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định định mức xây dựng công trình
12/2/19 4:18 PM

Ngày 02/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2852/BXD-KTXD gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn xác định định mức xây dựng công trình.

Việc xác định định mức dự toán xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 5 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng tại phụ lục gửi kèm theo Văn bản số 1862/VKSTC-VP là phù hợp với quy định.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. “Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình được thực hiện như sau:

- Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh hoặc vận dụng định mức dự toán tương tự ở các công trình đã và đang thực hiện, làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

-Đối với các gói thầu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định trước khi áp dụng. Riêng đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định”.

-Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2852/BXD-KTXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2852_BXD-KTXD_02122019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE