Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15
1/8/20 4:07 PM

Ngày 08/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15.

Theo đó, công trình an ninh, quốc phòng được quy định tại Mục VI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, theo đó: “Công trình quốc phòng, an ninh là công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, phục vụ quốc phòng, an ninh. Công trình quốc phòng, an ninh không thuộc các loại công trình đã nêu từ Mục I đến Mục V của Phụ lục này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định”. Trường hợp dự án Công trình Khu nhà ở Quân đội Binh đoàn 15 như nêu tại Văn bản hỏi được xác định là công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình của dự án đã nêu theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng là cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trường hợp công trình thuộc dự án nêu trên thuộc loại công trình dân dụng thì căn cứ theo nguồn vốn sử dụng, người quyết định đầu tư, cấp công trình, Chủ đầu tư trình cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền để thực hiện thẩm định theo quy định.

- Trường hợp công trình thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Nhà ở năm 2014, khoản 1 Điều 182 Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau:

 “Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải thực hiện phê duyệt lại theo quy định của Luật này, trừ trường hợp thuộc diện phải điều chỉnh lại nội dung của dự án do Nhà nước điều chỉnh lại quy hoạch đã phê duyệt hoặc trường hợp phải dành diện tích đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội hoặc phải dành diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định của Luật này.

Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội không có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương nhưng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật này.”


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 100/BXD-HĐXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_100-BXD-HĐXD_08012020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE