Tin cải cách hành chính
 
Huyện Gia Lâm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019
5/9/19 2:17 PM

UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019.

Theo đó, UBND huyện đặt mục tiêu đến hết năm 2019, 100% các TTHC của cấp huyện, xã được cung cấp trực tuyến mức độ 3. Đến hết năm 2019, ít nhất 35% các TTHC của cấp huyện, xã được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Để triển khai kế hoạch, huyện sẽ tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của CB, CC, VC, nhân dân, doanh nghiệp hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến; ý nghĩa, vai trò, tác dụng, lợi ích, hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến để tăng cường tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị CNTT và tiếp tục triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành theo hướng tập trung, tích hợp tại Trung tâm dữ liệu - Sở Thông tin và Truyền thông.

Về triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2019: Mức độ 3: TTHC cấp huyện: phấn đấu 320/320 (Trong đó: 75 TTHC tạm thời); TTHC cấp xã: phấn đấu 157/157 (Trong đó: 17 TTHC tạm thời); Mức độ 4: Phấn đấu 112/320 (khoảng 35%) TTHC cấp huyện và 54/156 (khoảng 35%) TTHC cấp xã được cung cấp trực tuyến mức độ 4 theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Xây dựng quy trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của đơn vị mình, rà soát, đề xuất cắt giảm, cải tiến quy trình thực hiện các TTHC theo quy định.

Về giải pháp, huyện sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch vụ công trực tuyến thông qua tổ chức các cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" tại các trường học trên địa bàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến với nhiều hình thức như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử huyện; Tiếp tục lồng ghép việc tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong các hội nghị khu dân cư, tổ dân phố. Người dân dần hiểu được lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến và tích cực tham gia.

Ngoài ra, công dân đến giao dịch tại Bộ phận một cửa huyện và các xã đều được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng cơ chế ưu tiên giải quyết TTHC đối với các hồ sơ đăng ký trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ giao dịch qua mạng của tổ chức và cá nhân.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bổ sung trang thiết bị CNTT tại UBND huyện, các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND 22 xã, thị trấn thuộc huyện để đảm bảo tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Thành phố; Tăng cường công tác an ninh, bảo mật đối với các hệ thống thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến; Từng bước ứng dụng chữ ký số và chứng thực văn bản điện tử trong giao dịch đối với các dịch vụ công mức 3, 4.
 

Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE