Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai
3/19/18 4:05 PM

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ nên xem xét khi quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp cần phải chú trọng đến việc xây dựng hệ thống các cơ sở về an sinh xã hội đi kèm để phục vụ nhu cầu của công nhân làm việc trong các khu công nghiệp như: Nhà văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo.”  

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 544/BXD-QHKT xin trả lời như sau:

Thực tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đã có những quy định cụ thể đối với việc đảm bảo chỗ ở và chất lượng môi trường sống cho công nhân khu công nghiệp: Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã có quy định về việc dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, trong đó bao gồm nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Nội dung Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, đã bổ sung Điều 21c quy định về phát triển nhà ở cho người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế gắn với các dịch vụ xã hội thiết yếu. Theo đó, quy định Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đầu tư xây dựng, đảm bảo điều kiện an sinh xã hội để công nhân khu công nghiệp được sử dụng các dịch vụ y tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” đã giao nhiệm vụ cụ thể các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các giải pháp theo từng giai đoạn, đảm bảo đến năm 2030 phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế công đoàn, từ đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Thực hiện theo nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất và phê duyệt thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao của thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, phù hợp với điều kiện kinh, tế, xã hội, đặc điểm phong tục tập quán và nhu cầu của đoàn viên, công nhân lao động. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở cho công nhân, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới... nhằm giảm giá thành, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp; bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 544/BXD-QHKT. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE