Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa
8/21/18 4:31 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6368/VPCP ngày 05/7/2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị chủ trì thẩm định các dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách là cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư; tuy nhiên, theo quy định tại Điều 30 và 31 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì thẩm định các dự án này. Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi thống nhất 02 Nghị định này”. 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2027/BXD-HĐXD xin trả lời như sau:

Vấn đề này, Hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ, trong đó có nội dung bãi bỏ quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư cấp huyện, cấp xã là đơn vị chủ trì thẩm định các dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì và nâng cấp được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2027/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE