Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương
8/24/18 4:49 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Bình Dương tại phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 02/7/2018 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6772/VPCP-QHĐP ngày 18/7/2018, nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi tiêu chí phân loại dự án theo hướng không tính phần đền bù, giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án nhằm đơn giản hóa các bước, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án”.  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2120/BXD-HĐXD xin trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Dự án đầu tư được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án. Dự án theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, bao gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm c.”

Tiêu chí về quy mô để phân loại dự án trong luật đầu tư công là tổng mức đầu tư của dự án. Khoản 4, Điều 4 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định: “Các chi phí của tổng mức đầu tư được quy định cụ thể như sau: (a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;... ”

Như vậy, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là để tạo lập quỹ đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nằm trong thành phần cấu thành tổng mức đầu tư, trừ trường hợp người quyết định đầu tư quyết định tách dự án đền bù, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, các trường hợp còn lại chi phí này vẫn cần tính vào tổng mức đầu tư để xác định quy mô dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2120/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2120-BXD-HDXD_23082018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE