Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng
12/21/18 10:44 AM

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 3216/BXD-KTXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.  

Cụ thể, cử tri Thành phố Hải Phòng có kiến nghị gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 09/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định trong hợp đồng xây dựng phải ghi rõ số lần thanh toán và giá trị từng lần thanh toán đối với hợp đồng trọn gói, gây vướng mắc trong việc thanh toán hợp đồng xây dựng và giải ngân nguồn vốn… Đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể để việc triển khai thực hiện được thuận lợi”.

Theo đó, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định: “Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán”.

Số lần thanh toán, giá trị từng lần thanh toán của mỗi hợp đồng phụ thuộc vào nội dung công việc cần thực hiện, quy mô, tính chất, tiến độ thực hiện, khả năng về nguồn vốn của bên giao thầu và các điều kiện khác của từng hợp đồng.

Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: đối với hợp đồng trọn gói, thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi phải xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Điểm đ Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình quy định: Đối với hợp đồng trọn gói, có thể thanh toán bằng tỷ lệ phần trăm của giá hợp đồng tương ứng với mỗi giai đoạn thanh toán hoặc bằng giá trị khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng với mỗi giai đoạn thanh toán.

Như vậy, để nâng cao tính chủ động của các chủ thể tham gia hợp đồng, đồng thời đảm bảo việc quản lý hợp đồng xây dựng phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tiễn của từng dự án, công trình và của từng hợp đồng, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Thông tư số 09/2016/TT-BXD đã quy định số lần thanh toán hợp đồng xây dựng nói chung và hợp đồng trọn gói nói riêng do các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng; các quy định này không yêu cầu các bên phải thỏa thuận giá trị cụ thể của từng lần thanh toán. Do đó, các quy định này đã tạo điều kiện chủ động cho các chủ thể tham gia hợp đồng trong công tác thanh toán hợp đồng và giải ngân cho dự án. Việc các bên thỏa thuận cụ thể số lần thanh toán trong hợp đồng cũng nâng cao tính trách nhiệm của các chủ thể, tránh tùy tiện và đảm bảo công bằng với mỗi bên tham gia hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3216/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3216-BXD-KTXD_21122018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE