Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
12/25/18 3:00 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị:  

1. “Đề nghị quy định rõ ràng về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội” (Câu số 14)

Bộ Xây dựng đã có công văn 3249/BXD-QLN xin trả lời như sau:

Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở hiện hành đã có các quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội. Cụ thể là:

- Các dự án đầu tư công, trong đó có dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn đầu tư công thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án được quy định cụ thể tại Điều 17 Luật đầu tư công, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công.

- Các dự án đầu tư khác (không phải dự án đầu tư công), trong đó có dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được quy định cụ thể tại Điều 31, Điều 32 Luật Đầu tư.

- Các dự án nhà ở, kể cả dự án nhà ở xã hội không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công và theo Luật Đầu tư thì thực hiện chấp thuận đầu tư theo pháp luật về nhà ở và được quy định cụ thể tại khoản 4, 5, 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Về cơ bản, các quy định nêu trên là thống nhất, đã và đang điều tiết tốt các hoạt động phát triển nhà ở xã hội trong thực tiễn.

2. “Đề nghị có cơ chế, chính sách quản lý chất lượng đối với nhà ở xã hội và đề xuất Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể các chi phí cần thiết được đưa vào đơn giá bán nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (vốn khác) để địa phương có cơ sở xem xét phương án giá bán nhằm hạn chế tình trạng nhà đầu tư đưa vào các chi phí không cần thiết để nâng cao giá bán nhà ở xã hội” (Câu số 15)

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

- Về các quy định liên quan đến quản lý chất lượng đối với nhà ở xã hội:

Hiện nay việc quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung (trong đó bao gồm cả công trình nhà ở xã hội) đều phải tuân thủ pháp luật về xây dựng, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và được thực hiện trong suốt các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án (gồm: chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng). Theo đó, pháp luật về xây dựng đã có các quy định cụ thể về quản lý chất lượng công trình xây dựng, từ giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng đến giai đoạn bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Luật Phòng cháy chữa cháy).

Ngoài ra, tại Chương II Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cũng đã có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn tối thiểu của nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm quản lý chất lượng về nhà ở đối với các trường hợp được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

- Về các chi phí được đưa vào giá bán nhà ở xã hội trong dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách:

Pháp luật về nhà ở xã hội (Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ) đã quy định cụ thể về phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; theo đó, chủ đầu tư đề xuất và cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án về giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua. Phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội được căn cứ vào tổng chi phí đầu tư xây dựng của dự án (được xác định theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng) và một số các chi phí cấu thành khác, được phân bổ cho từng phần diện tích để bán, cho thuê mua, cho thuê (Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 20/10/2015 của Bộ Xây dựng).

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó sẽ làm rõ, bổ sung các chi phí cấu thành của chi phí đầu tư xây dựng; đồng thời góp phần hướng dẫn việc xác định giá bán nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách được rõ hơn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3249/BXD-QLN 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE