Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
12/25/18 3:24 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Về chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công nhằm cải thiện chỗ ở khó khăn: Cử tri đề nghị quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã làm xong và tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa nhà cho các đối tượng cần được tiếp tục thực hiện”. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 3247/BXD-QLN xin trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng, trong giai đoạn 1 (2013-2016) cả nước đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 80.000 hộ người có công với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 2.516 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã cấp đủ số kinh phí này cho 63 địa phương để thực hiện hỗ trợ cho 80.000 hộ nêu trên.

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 của 63 địa phương là 313.707 hộ với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương khoảng 8.140 tỷ đồng (trong đó tỉnh Hà Nam có 4.521 hộ với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương là 90,054 tỷ đồng). Tháng 01/2018, Bộ Tài chính đã cấp đủ khoảng 8.140 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ (trong đó có tỉnh Hà Nam).

Đối với các hộ gia đình người có công đã hoàn thành việc xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở theo quy định của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (cũng như các trường hợp đang thực hiện việc xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở) sẽ được UBND cấp xã thực hiện thanh toán hoặc chi trả cho các hộ gia đình theo quy định của Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Đối với các hộ gia đình người có công cần được tiếp tục hỗ trợ về nhà ở mà không thuộc Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017 thì địa phương chủ động thực hiện hỗ trợ theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3247/BXD-QLN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE