Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
1/5/19 3:05 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ: dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt không phân biệt tổng mức đầu tư được xếp vào dự án nhóm A. Căn cứ Khoản 4, Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 59/2015/NĐ-CP: cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định dự án nhóm A. Như vậy, các dự án tu bổ di tích có quy mô nhỏ, sửa chữa nhỏ phục vụ phát huy tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt vẫn được xếp vào Dự án nhóm A và Chủ đầu tư phải trình Bộ Xây dựng thẩm định. Đề nghị quy định cụ thể quy mô các dự án tại địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt và nên ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thẩm định, quyết định đối với dự án tu bổ di tích có quy mô vốn từ 15 tỷ đồng trở xuống”.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-HĐXD ngày 04/01/2019 xin được trả lời như sau:

Bộ Xây dựng cũng đã nhận được ý kiến tương tự kiến nghị nêu trên từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Di sản văn hóa Việt Nam, cụ thể là đề nghị “bãi bỏ quy định dự án nằm trong địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt là dự án nhóm A trong Phụ lục 1 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về phân loại dự án”. Tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã quy định dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, đồng thời đã bãi bỏ Phụ lục 1 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017). Vì tiêu chí dự án nằm trong địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt là dự án nhóm A được quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư công, để thống nhất quản lý theo hệ thống pháp luật, nội dung sửa đổi như kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh cần được xem xét quyết định khi rà soát sửa đổi Luật Đầu tư công (Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì rà soát, sửa đổi).

Dự án tu bổ di tích có quy mô từ 15 tỷ đồng trở xuống thuộc đối tượng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, thẩm quyền thẩm định dự án được quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 đối với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do UBND tỉnh quyết định đầu tư”.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 09/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE