Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
1/5/19 4:05 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 471/BDN thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sửa đổi Điều 46 Luật Xây dựng theo hướng thống nhất với quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, theo đó quyết định giới thiệu địa điểm sẽ là một nội dung của quyết định chủ trương đầu tư”.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 10/BXD-HĐXD ngày 04/01/2019 xin được trả lời như sau:

Điều 33 Luật Đầu tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, trong hồ sơ đề xuất dự án đầu tư có nội dung về địa điểm xây dựng và nội dung này được xác nhận trong quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 46 Luật Xây dựng quy định: “Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khi có yêu cầu.”  Theo đó, việc giới thiệu địa điểm không phải là thủ tục bắt buộc khi lập đề xuất chủ trương đầu tư mà chỉ là quy định về cung cấp thông tin giúp chủ đầu tư lựa chọn về địa điểm đầu tư xây dựng khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: “Thẩm quyền lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công.”

Như vậy, quy định tại Điều 46 Luật Xây dựng về giới thiệu địa điểm xây dựng không trái với quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư và không gây vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 10/BXD-HĐXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE