Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Hà Nam, Tuyên Quang gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
3/5/19 9:05 AM

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri các tỉnh Hà Nam, Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 09/BDN ngày 10/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Về chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công nhằm cải thiện chỗ ở khó khăn: Cử tri đề nghị quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ đã làm xong và tiếp tục triển khai thực hiện sửa chữa nhà ở cho các đối tượng cần được tiếp tục thực hiện”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 404/BXD-QLN ngày 04/3/2019 xin được trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng, trong giai đoạn 1 (2013-2016) cả nước đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 80.000 hộ người có công với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 2.516 tỷ đồng (trong đó tỉnh Hà Nam có 2.650 hộ tương ứng với 81,090 tỷ đồng và tỉnh Tuyên Quang có 316 hộ tương ứng với 10,740 tỷ đồng). Bộ Tài chính đã cấp đủ số kinh phí này cho 63 địa phương (trong đó có tỉnh Hà Nam và tỉnh Tuyên Quang) để thực hiện hỗ trợ cho tất cả các hộ thuộc giai đoạn 1 nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương sơ kết việc thực hiện giai đoạn 1 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Trên cơ sở sơ kết, ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, Chính phủ đã phê duyệt số lượng hộ gia đình người có công được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 của 63 địa phương là 313.707 hộ với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương khoảng 8.140 tỷ đồng (trong đó tỉnh Hà Nam có 4.521 hộ tương ứng với 90,054 tỷ đồng và tỉnh Tuyên Quang có 1.188 hộ tương ứng với 31,260  tỷ đồng). Tháng 01/2018, Bộ Tài chính đã cấp đủ khoảng 8.140 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ.

Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP, đối với số hộ phát sinh ngoài Đề án đã được các địa phương phê duyệt và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017 thì các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ do các địa phương chủ động bố trí từ ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các tổ chức, cá nhân, đoàn thể.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 404/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE