Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
3/5/19 3:14 PM

Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 812/VPCP-QHĐP ngày 28/01/2019 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục đề nghị nên xem xét hỗ trợ các chế độ về nghỉ dưỡng, xây dựng nhà ở đối tượng được hưởng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975".

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 405/BXD-QLN ngày 04/3/2019 xin trả lời như sau:

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi (trong đó có hỗ trợ về nhà ở) đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, hỗ trợ cho các đối tượng là hộ gia đình người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng. Các đối tượng được hỗ trợ của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg căn cứ theo quy định của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối với đề nghị xem xét hỗ trợ các chế độ về nghỉ dưỡng, xây dựng nhà ở cho các đối tượng không thuộc Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan tham mưu xây dựng các chính sách về trợ cấp và Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đánh  giá, tổng kết và đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó có chính sách hỗ trợ về nhà ở), gồm: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ... để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 405/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE