Tin địa phương
 
Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đầu tư xây dựng
6/19/19 8:13 AM

Để hạn chế, khắc phục những tồn tại nêu trên và nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 22/5/2019 về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Những năm qua, Yên Bái cũng như các địa phương khác trong cả nước luôn ưu tiên phát triển hạ tầng nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Song song với đó, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, hiệu lực của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành và chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng đã có những chuyển biến mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác quản lý đầu tư xây dựng vẫn còn những tồn tại như: công tác chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư lớn còn hạn chế, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện kiểm định, kiểm tra, quản lý chất lượng, kiểm tra công tác nghiệm thu khi đưa công trình vào sử dụng theo phân cấp quản lý cấp cơ sở yếu; chất lượng khảo sát, tư vấn còn thấp, hồ sơ dự án còn sơ sài, sai sót chưa phù hợp thực tiễn… 

Để hạn chế, khắc phục những tồn tại nêu trên và nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 22/5/2019 về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Chỉ thị nêu rõ: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân có liên quan phải xác định nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các giải pháp, các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước trong các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng… 

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với phạm vi trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; kiên quyết xử lý những sai phạm theo thẩm quyền. Củng cố năng lực cho cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án… 

Tăng cường sự giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cộng đồng dân cư, các cơ quan thông tin đại chúng… Các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phân cấp trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư… 

Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư phải bảo đảm theo đúng Luật Đầu tư công. Chấn chỉnh công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quy trình, thủ tục, chất lượng hồ sơ, kiên quyết loại bỏ những nhà thầu tư vấn không đủ năng lực, trình độ… 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án: UBND các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chủ đầu tư giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án, nhất là các dự án công trình trọng điểm. 

Tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân đồng thuận với việc thu hồi đất để triển khai dự án; quản lý chặt chẽ quy hoạch, không để phát sinh ra công trình, trồng thêm cây cối, hoa màu… 

Đối với công tác giám sát, đánh giá đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, chú trọng đối với vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

Việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án đầu tư từ vốn đầu tư công phải bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái… Chỉ thị cũng nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan liên quan từ các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, cá nhân và nhân dân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiện theo Chỉ thị. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động xây dựng trên địa bàn.


Theo báo Yên Bái


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE