Bộ Xây dựng cho ý kiến về hồ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa đến năm 2040

Thứ ba, 14/05/2024 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 2031/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho ý kiến đối với đồ án quy hoạch chung đô thị Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa đến năm 2040 (viết tắt là Đồ án quy hoạch).

1. Về cơ sở, căn cứ pháp lý: Theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn (Mục IV.2) xác định đô thị Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa là đô thị mới loại V đến năm 2030. Do đó việc lập quy hoạch chung đô thị Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa là có cơ sở.

2. Về tuân thủ quy định pháp luật:

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng trong đồ án quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án quy hoạch; sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan.

Đề nghị lồng ghép nội dung phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai theo quy định pháp luật. Đảm bảo việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất tuân thủ các quy định tại Luật Đất đai; Luật Đa dạng sinh học; Luật Lâm nghiệp và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Về nội dung của Đồ án cần bổ sung làm rõ một số vấn đề sau: Đề nghị làm rõ nguồn số liệu hiện trạng như dân số, lao động, đất ở nông thôn; phân loại đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp (cần phải phân loại rõ 3 loại rừng) trong đồ án quy hoạch làm cơ sở phân tích, đánh giá quỹ đất trong đồ án quy hoạch (lưu ý việc thống nhất số liệu về đất ở hiện trạng tại bảng 1 trang 10 và bảng 2 trang 11 trong thuyết minh tổng hợp).

Bổ sung nội dung đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có); các quy hoạch chung xây dựng xã Tiến Hóa, các quy hoạch chuyên ngành có tác động trực tiếp trong phạm vi lập đồ án quy hoạch.

Chỉ tiêu đất dân dụng đến năm 2040 khoảng 285 m2/người cần phải có luận chứng đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; khoảng cách an toàn của khu dân cư xung quanh nhà máy xi măng Sông Gianh chưa đảm bảo chiều rộng dải cách ly theo quy định.

Làm rõ cơ sở pháp lý xác định việc sử dụng đất quy hoạch làm vật liệu xây dựng (lưu ý sự thống nhất về số liệu quy hoạch sản xuất vật liệu xây dựng giữa bản vẽ và bảng thống kê thuyết minh tổng hợp); việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ pháp luật về Lâm nghiệp. 

Bổ sung đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 16, 18 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; hồ sơ đồ án phải tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Đề nghị bổ sung nội dung thiết kế đô thị trong đồ án quy hoạch tuân thủ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2031/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)