Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thứ ba, 14/05/2024 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2032/BXD-QHKT ngày 14/5/2024 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến về đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung điều chỉnh, mở rộng nhà máy xi măng Đại Dương

a) Về căn cứ, điều kiện điều chỉnh cục bộ

Dự án Nhà máy xi măng Đại Dương có phạm vi thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đã  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018.

Theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nội dung: “Tạo điều kiện cho Nhà máy xi măng Đại Dương đưa vào hoạt động dây chuyển 1,2; triển khai dây chuyền 3,4”.

Căn cứ khoản 10 Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch sửa đổi bổ sung Điều 35 Luật Xây dựng năm 2014, việc đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều chỉnh, mở rộng nhà máy xi măng Đại Dương là có cơ sở.

b) Về nội dung điều chỉnh cục bộ

Điều chỉnh khoảng 45,7 ha (vị trí 1 khoảng 37,3 ha; vị trí 2 khoảng 8,4 ha) đất cây xanh đồi núi (rừng sản xuất) thành đất công nghiệp để xây dựng dây chuyền 3&4 nhà máy xi măng Đại Dương.

c) Các nội dung cần làm rõ trước khi phê duyệt điều chỉnh cục bộ

- Đề nghị bổ sung các nội dung liên quan đến dây chuyền 3 & 4 xi măng Đại Dương theo văn bản số 3292/BXD-QHKT ngày 16/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc đầu tư xây dựng dự án dây chuyền 3 và 4 nhà máy xi măng Đại Dương tại xã Tân trường, thị xã Nghi Sơn và trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Vị trí 1 khoảng 37,3 ha  hiện trạng là đất đồi có độ cao đến 100 m, với địa hình như vậy không thuận lợi cho xây dựng, do đó cần có luận cứ việc san lấp, tạo mặt bằng mở rộng nhà máy xi măng tại vị trí 1 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

- Bổ sung nội dung đánh giá hiệu quả hoạt động (về kinh tế và xã hội) của dây chuyền 1&2 của nhà máy xi măng Đại Dương, công suất thực hiện đến thời điểm đề nghị điều chỉnh cục bộ; sự phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 15/12/2023.

- Làm rõ nhu cầu sử dụng đất đối với quy mô công suất dây chuyền 3 & 4 đảm bảo việc tiết kiệm đất đai; sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền phân bổ trong thời kỳ ngắn hạn.

- Đánh giá tác động của việc điều chỉnh cục bộ đến việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ (việc mở rộng tại vị trí 1 có tác động đến đường dẫn vào hồ Kim Giao 2 và khu vực rừng sản xuất xung quanh).

2. Đối với nội dung điều chỉnh, mở rộng khu công nghiệp luyện kim (CN-09) để thực hiện đầu tư dự án khu liên hợp gang thép VAS Nghi Sơn

Khu liên hợp gang thép VAS Nghi Sơn có phạm vi thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đã  được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018. Theo thuyết minh điều chỉnh cục bộ nhằm: “...nâng công suất 12 triệu tấn/năm và thu hút các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác, tăng nguồn cung cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu...” là chưa đủ cơ sở để điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung.

Cơ quan tổ chức lập Đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch; đảm bảo sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh bản đồ quy hoạch sử dụng đất; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan; tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, đầu tư và pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2032/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)