Chức năng, nhiệm vụ
 
Vụ Hợp tác quốc tế
10/24/13 10:36 AM

Vị trí, chức năng: Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tổ chức thực hiện các công việc về hợp tác quốc tế của Bộ theo sự phân công, ủy quyền của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng các chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; cung cấp thông tin trong nước và nước ngoài phục vụ cho việc chỉ đạo của Bộ trưởng.

4. Xây dựng để Bộ trình Chính phủ về chủ trương, biện pháp mở rộng quan hệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, kế hoạch đàm phán, ký kết, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập và biện pháp bảo đảm thực hiện điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt.

5. Đầu mối giúp Bộ trưởng: Tổ chức đàm phán, ký kết điều ước quốc tế theo uỷ quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thực hiện việc tham gia các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Chính phủ; ký kết và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức vận động thu hút các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của ngành Xây dựng; trực tiếp chủ trì hoặc hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị nội dung và tổ chức đàm phán với các nhà tài trợ các chương trình, dự án ODA do Bộ là cơ quan chủ quản hoặc chủ chương trình, dự án theo sự uỷ quyền, phân công của Bộ trưởng; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án ODA do Bộ là cơ quan chủ quản hoặc chủ chương trình, dự án.

7. Chủ trì hoặc phối hợp đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam và xúc tiến đầu tư ra nước ngoài theo định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển ngành; đánh giá và tổng hợp báo cáo về các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư ra nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

8. Chủ trì thực hiện công tác thông tin đối ngoại của Bộ Xây dựng.

9. Phối hợp với: Vụ Vật liệu xây dựng thuộc Bộ và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước trong quản lý xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ và các cơ quan chức năng trong quản lý các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

10. Quản lý và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, đoàn ra, đoàn vào, các cuộc tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ về hợp tác quốc tế.

11. Hướng dẫn, kiểm tra và trình Bộ văn bản cho phép các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

12. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế được quyền:

12.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

12.2. Quan hệ giao dịch, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài để trao đổi công việc phục vụ cho công tác hợp tác quốc tế của Bộ;

12.3. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 981/QĐ-BXD


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE