Chức năng, nhiệm vụ
 
Vụ Khoa học công nghệ và môi trường
10/24/13 10:39 AM

Vị trí, chức năng: Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá; sở hữu công nghiệp; rào cản kỹ thuật trong thương mại; bảo vệ môi trường; thông tin khoa học công nghệ và môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng các chủ trương, chính sách, định hướng, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác khoa học, công nghệ, môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án sau khi đã được phê duyệt.

2. Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống: các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; hệ thống tiêu chuẩn đo lường ngành Xây dựng; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài trong hoạt động xây dựng.

3. Quản lý các hoạt động đánh giá và chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, bao gồm chỉ định các tổ chức đánh giá và chứng nhận hợp quy, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động đánh giá và chứng nhận hợp quy; quản lý việc thực hiện mã vạch, mã số đối với sản phẩm hàng hóa thuộc ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

4. Tổ chức thẩm định và công nhận các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; tổ chức quản lý và kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

5. Tổ chức thẩm định, đánh giá công nghệ xây dựng, công nghệ môi trường, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận và hướng dẫn áp dụng trên phạm vi cả nước.

6. Hướng dẫn việc lồng ghép các quy hoạch, kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; hướng dẫn việc lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

7. Tổ chức quan trắc các tác động tới môi trường từ hoạt động của ngành Xây dựng, lập báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành Xây dựng; quản lý và kiểm soát chất thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục hồi môi trường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

8. Nghiên cứu, đề xuất việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường; xây dựng trình Bộ ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường, chất thải môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

9. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thông báo của Bộ Xây dựng về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (cơ quan Thông báo TBT).

10. Tổ chức quản lý các nhiệm vụ của Bộ Xây dựng thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình trọng điểm của Nhà nước có liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.

11. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác khoa học, công nghệ, môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

12. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác khoa học, công nghệ, môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

13. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ về khoa học, công nghệ, môi trường trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

14. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường được quyền:

14.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

14.2. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 1008/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE