Chức năng, nhiệm vụ
 
Vụ Kế hoạch - Tài chính
10/24/13 10:38 AM

Vị trí, chức năng: Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; quản lý các hoạt động đầu tư, công tác tài chính, kế toán, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện một số quyền của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tài chính doanh nghiệp.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kế hoạch, thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về phân công, phân cấp và uỷ quyền quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính, tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch, đầu tư, thống kê và quản lý tài chính, tài sản ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch, đầu tư, thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; về công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, thống kê trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; quản lý các hoạt động đầu tư, công tác tài chính kế toán, tài sản đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

5. Về công tác kế hoạch:

5.1. Xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

5.2. Chủ trì tổng hợp, trình Bộ trưởng định hướng, chiến lược tổng thể phát triển ngành, kế hoạch năm năm và hàng năm của ngành Xây dựng, kế hoạch phát triển các đơn vị thuộc Bộ;

5.3. Tổng hợp, trình Bộ trưởng các văn bản góp ý về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành Xây dựng;

5.4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển phù hợp với chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ và ngành Xây dựng đã được phê duyệt;

5.5. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng, quý, năm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.

6. Về công tác đầu tư:

6.1. Tổng hợp danh mục, tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư của Bộ;

6.2. Chủ trì lập kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn và hàng năm; phương án phân bổ, triển khai và kiểm soát tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng quản lý (bao gồm: vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu) theo quy định của pháp luật và phân công, uỷ quyền của Bộ trưởng;

6.3. Trình Bộ trưởng quyết định về chủ trương đầu tư; tổ chức thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật;

6.4. Đầu mối giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phân công;

6.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác do Bộ quản lý.

7. Về quản lý chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ:

7.1. Chủ trì tổng hợp danh mục các chương trình, dự án ODA yêu cầu tài trợ, trình Bộ trưởng phê duyệt theo theo thẩm quyền hoặc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định;

7.2. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt văn kiện các chương trình, dự án ODA thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình, dự án ODA;

7.3. Đầu mối giúp Bộ quản lý, điều phối các nguồn vốn cấp cho các chương trình, dự án ODA, tổng hợp và lập kế hoạch vốn đối ứng, kế hoạch giải ngân hàng năm đối với các chương trình, dự án ODA do Bộ là cơ quan chủ quản hoặc là chủ chương trình, dự án.

8. Về quản lý các nhiệm vụ, đề tài, dự án sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn ngân sách nhà nước khác do Bộ quản lý:

8.1. Tổng hợp, trình Bộ trưởng phê duyệt danh mục, kế hoạch triển khai và phương án phân bổ vốn hàng năm cho các nhiệm vụ, đề tài, dự án sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế;

8.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, thẩm định dự toán chi phí thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn ngân sách nhà nước khác do Bộ quản lý;

8.3. Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, ký hợp đồng giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng với các đơn vị (sau khi có Quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí thực hiện); quản lý về tiến độ, nguồn vốn đối với các nhiệm vụ dự án theo phân công và ủy quyền của Bộ trưởng.

9. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu đối với các dự án hoặc gói thầu có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các chương trình, dự án ODA) thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo tình hình thực hiện đấu thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ theo quy định của pháp luật.

10. Về công tác thống kê:

10.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng;

10.2. Xây dựng, trình Bộ trưởng: phê duyệt các chương trình, dự án về thống kê ngành Xây dựng; ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng; hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

10.3. Chủ trì tổng hợp danh mục các cuộc điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia mà Bộ được phân công và các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng phương án điều tra thống kê và tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê được phân công;

10.4. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và chế độ báo cáo thống kê đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

10.4.1. Phổ biến, tập huấn và hướng dẫn thực hiện Chế độ báo cáo thống kê được ban hành;

10.4.2. Đầu mối thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê của ngành Xây dựng;

10.4.3. Tổng hợp báo cáo thống kê của ngành Xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật; biên soạn Niên giám thống kê ngành Xây dựng hàng năm, hệ thống số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm thông tin thống kê khác trong các lĩnh vực của ngành Xây dựng;

10.4.4. Trình Bộ công bố thông tin thống kê thuộc ngành Xây dựng theo thẩm quyền ngoài các thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

11. Về công tác quản lý tài chính, tài sản:

11.1. Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trình Bộ trưởng quyết định phân bổ, điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách cho đơn vị dự toán thuộc Bộ theo kế hoạch được duyệt;

11.2. Chủ trì thẩm định xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ gửi Bộ Tài chính theo quy định;

11.3. Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt dự toán và quyết toán đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ; thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

11.4. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính kế toán, tài sản trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

11.5. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

12. Chủ trì, phối hợp với Vụ quản lý doanh nghiệp thực hiện một số quyền của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ:

12.1. Thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc giao nhiệm vụ cho Người đại diện chủ sở hữu quyết định các nội dung liên quan đến:

12.1.1. Chiến lược; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm; chủ trương đầu tư và danh mục các dự án đầu tư nhóm A, B hàng năm của các doanh nghiệp;

12.1.2. Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của các doanh nghiệp 100/% vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; chủ trương vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

12.2. Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc để Bộ trình cấp có thẩm quyền quyết định: vốn điều lệ và điều chỉnh mức vốn điều lệ; công bố giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa; công bố giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần để bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần; chuyển doanh nghiệp 100% nhà nước sang công ty cổ phần;

12.3. Thực hiện việc theo dõi, giám sát ngành nghề kinh doanh, tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, tình hình tài chính, tài sản, công nợ, việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước của các doanh nghiệp thuộc Bộ;

12.4. Thực hiện giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp là công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập thuộc Bộ quản lý, lập báo cáo kết quả giám sát tài chính gửi Bộ Tài chính định kỳ theo quy định;

12.5. Thẩm tra báo cáo tài chính hàng năm, phân phối lợi nhuận, trích nộp và sử dụng các quỹ của các doanh nghiệp, trình Bộ trưởng chấp thuận hoặc giao nhiệm vụ cho người đại diện chủ sở hữu chấp thuận để Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt;

12.6. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, ban hành Quy chế quản lý tài chính của đơn vị; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện;

12.7. Cùng với doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết các vướng mắc về tài chính, tài sản, tiền vốn của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ khi sắp xếp, cổ phần hóa;

12.8. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách và tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý tài chính, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước.

13. Giúp Bộ tổ chức chỉ đạo công tác quốc phòng - an ninh, công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, hoả hoạn, công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế miền núi, hải đảo, miền Trung - Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Chính phủ.

14. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính được quyền:

14.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

14.2. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Các đơn vị trực thuộc:

1.1. Phòng Tổng hợp;

1.2. Phòng Tài chính;
1.3. Phòng Đầu tư;

1.4. Phòng Thống kê.

Các phòng có Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu nhiệm vụ công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các phòng trực thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Lãnh đạo Vụ:

2.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng;

2.2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật;

2.3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng;

2.4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 975/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE