Chức năng, nhiệm vụ
 
Vụ Tổ chức cán bộ
10/24/13 10:35 AM

Vị trí, chức năng: Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, y tế, thi đua, khen thưởng, báo chí, xuất bản các đơn vị thuộc ngành Xây dựng và công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng các chủ trương, định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về các lĩnh vực công tác của Vụ theo chức năng được giao để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt. Phối hợp với với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, xây dựng chương trình đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư và các cấp bậc nghề nghiệp khác thuộc các chuyên ngành xây dựng.

3. Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, trung hạn, hàng năm của Bộ; theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.

4. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp, tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ khi chuyển thành công ty cổ phần và bổ nhiệm các chức danh do Bộ quản lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc ngành Xây dựng về việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ theo chức năng được Bộ giao.

7. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, y tế, thi đua, khen thưởng, báo chí, xuất bản của các đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực công tác của Vụ.

9. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, nhiệm vụ của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Bộ Xây dựng; theo dõi công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Xây dựng, Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng; là đầu mối thường trực giúp việc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Xây dựng.

11. Đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

12. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được quyền:

12.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ;

12.2. Được dự các cuộc họp của cấp uỷ Đảng các đơn vị trực thuộc Bộ bàn về kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ;

12.3. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Các phòng (ban) trực thuộc:

1.1. Phòng Tổng hợp;

1.2. Phòng Chế độ, chính sách;

1.3. Phòng Đào tạo;

1.4. Ban Thi đua khen thưởng.

Các phòng (ban) có Trưởng phòng (Trưởng ban), một số Phó trưởng phòng (Phó trưởng ban) và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu nhiệm vụ công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng (Trưởng ban), Phó trưởng phòng (Phó trưởng ban) các phòng (ban) trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Lãnh đạo Vụ:

2.1. Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng;

2.2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật;

2.3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng (ban) trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng;

2.4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 986/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE