Nội dung Văn bản pháp quy

 

BỘ XÂY DỰNG

Số: 826/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07  tháng 9 năm 2011

                                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn

lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 1900/TTg-CN ngày 29/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật,

 

QUYẾT ĐỊNH :


Điều 1.
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:

1. Đối tượng và phạm vi quy hoạch

a. Phạm vi nghiên cứu: Lưu vực sông Nhuệ - Đáy bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.  

b. Đối tượng và phạm vi lập quy hoạch:

- Đối tượng quy hoạch: chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải rắn nông thôn (sinh hoạt, nông nghiệp, làng nghề), chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn công nghiệp.

- Phạm vi lập quy hoạch: bao gồm toàn bộ diện tích lưu vực sông Nhuệ - Đáy (khoảng 7.665 km2).

2. Quan điểm quy hoạch

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch sử dụng đất; Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008; Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn 2050; Các quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

- Xây dựng Quy hoạch quản lý chất thải rắn các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy với trọng tâm cấp vùng liên tỉnh, liên đô thị, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ và thống nhất trên mỗi lưu vực nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý bằng công nghệ tiên tiến, phù hợp. Hạn chế tối đa chất thải rắn phải chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và bảo vệ môi trường. Chất thải rắn nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo phương thức phù hợp.

- Huy động tối đa mọi nguồn lực của các địa phương, kết hợp sự hỗ trợ của trung ương, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước cho công tác xử lý chất thải rắn trên mỗi lưu vực.

3. Mục tiêu quy hoạch

- Cụ thể hóa Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững trong lưu vực.

- Làm cơ sở cho việc lập và triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn hoặc cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

4. Các nội dung nghiên cứu quy hoạch

- Đánh giá tổng quan về điều kiện tự nhiên, hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế xã hội lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

- Điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các nguồn và lượng chất thải rắn phát sinh theo đối tượng quy hoạch, thành phần, tính chất và tổng khối lượng chất thải rắn thông thường và nguy hại.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng phân loại, ngăn ngừa giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn;

- Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn (tỷ lệ thu gom, phương tiện và phương thức thu gom, vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn).

- Điều tra, đánh giá hiện trạng vị trí, quy mô, công suất, công nghệ áp dụng và các tác động đến môi trường của các cơ sở xử lý chất thải rắn.

- Rà soát, đánh giá các quy hoạch và dự án về quản lý chất thải rắn đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn các tỉnh lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

- Rà soát, đánh giá các chính sách quản lý hiện hành và những bức xúc hiện nay trong công tác quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

- Dự báo phát sinh chất thải rắn:

+ Đề xuất chỉ tiêu tính toán khối lượng các loại chất thải rắn phát sinh; tỷ lệ thu gom, tái chế và xử lý các loại chất thải rắn theo từng giai đoạn.

+ Dự báo tổng khối lượng các loại chất thải rắn phát sinh, tổng khối lượng chất thải rắn được thu gom, tái chế và xử lý theo từng giai đoạn..

- Đánh giá khả năng phân loại chất thải rắn tại nguồn và đề xuất phương thức phân loại chất thải rắn tại nguồn.

- Đánh giá khả năng ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và đề xuất phương thức ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn phù hợp.

- Lựa chọn phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn;

- Phân vùng thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải rắn; Xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng quy hoạch.

- Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn, xác định vị trí, quy mô các khu xử lý liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng quy hoạch.

- Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách về đầu tư, quản lý; mô hình quản lý các khu xử lý chất thải rắn liên vùng; quy định quản lý hệ thống xử lý chất thải rắn.

- Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

- Đề xuất lộ trình thực hiện, các dự án ưu tiên đầu tư, kế hoạch và nguồn lực thực hiện quy hoạch, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư.

- Đánh giá môi trường chiến lược (lồng ghép trong báo cáo quy hoạch)

5. Thành phần hồ sơ

a) Bản vẽ:

 

TT

 

Tên bản vẽ

 

Tỷ lệ

Quy cách bản vẽ

Màu

(báo cáo)

Màu

(lưu)

Thu nhỏ

 

1

Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

1/100.000-1/500.000

x

X

x

2

Bản đồ hiện trạng quản lý chất thải rắn

1/25.000-1/100.000

x

X

x

3

Bản đồ quy hoạch quản lý chất thải rắn

1/25.000-1/100.000

x

X

x

 

b) Báo cáo tóm tắt, thuyết minh tổng hợp, các phụ lục kèm theo và dự thảo tờ trình phê duyệt.

c) Đĩa CD ROM lưu toàn bộ nội dung các đồ án quy hoạch.

6. Tổ chức thực hiện

- Đơn vị lập quy hoạch: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Cơ 0 lập quy hoạch: 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020 được phê duyệt.

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính thẩm định dự toán chi phí và bố trí nguồn vốn lập quy hoạch; Giao Cục Hạ tầng Kỹ thuật quản lý đồ án Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT,

TN&MT, KH&CN, NN&PTNT;

- Lưu: VP, HTKT;

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Cao Lại Quang

 

 

 

Số văn bản 826
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 7/9/2011
Ngày có hiệu lực 7/9/2011
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Cao Lại Quang
Trích yếu Quyết định 826/QĐ-BXD ngày 07/9/2011 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Tệp đính kèm: QD 826 QD-BXD 07-9-2011.doc