Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
11/16/17 3:42 PM

Ngày 14/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1168/QĐ-BCĐXDNQHL về việc Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (gọi tắt là Tổ công tác).

Tổ công tác do Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng - Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng; Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính - Bộ Xây dựng làm Tổ phó.

Các tổ viên của Tổ công tác bao gồm: Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính - Bộ Xây dựng; Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng phòng Đầu tư, Vụ Kế hoạch – Tài chính - Bộ Xây dựng; Ông Trần Ngọc Ánh, Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới); Ông Lê Tuấn Khanh, Vụ trưởng Vụ Lào – Camphuchia, Ban Đối ngoại Trung ương – Ban chấp hành Trung ương; Ông Trần Văn Khang, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương – Văn phòng Ban chấp hành Trung ương; Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp – Văn phòng Chính phủ; Bà Nguyễn Hồng Chi, Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Chính phủ; Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Thái Bình Dương – Bộ Ngoại giao; Bà Nguyễn Xuân Thảo, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính; Ông Trần Đình Trụ, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Quốc phòng; Ông Bùi Hồng Quang, Thượng tá, Phó trưởng phòng, Cục Bảo vệ Chính trị IV, Tổng Cục An ninh – Bộ Công an; Ông Nguyễn Đức Hùng, Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Theo dõi, kiểm tra, nắm bắt, đôn đốc tình hình tiến độ thực hiện dự án xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tổng hợp các báo cáo của Chủ đầu t¬ư, Ban Quản lý dự án đầu tư¬ xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án), các cơ quan, đơn vị có liên quan và phía Lào trong quá trình thực hiện dự án để định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Chỉ đạo khi được yêu cầu; phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc và chủ động phối hợp với các bên liên quan và phía Lào nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý, trình Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xem xét, quyết định.

2. Đôn đốc Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận của Ban Chỉ đạo; chủ động giải quyết, xử lý kịp thời các công việc theo thẩm quyền.

3. Tham dự các cuộc họp giao ban của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để nắm bắt thông tin trực tiếp; yêu cầu Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các nhà thầu cung cấp các thông tin cần thiết để báo cáo Ban Chỉ đạo.

4. Đầu mối xây dựng kế hoạch làm việc giữa hai Ban chỉ đạo của hai nước Việt Nam và Lào; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; ghi biên bản các cuộc họp theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

5. Thừa uỷ quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp liên hệ, kết nối với các Bộ, Ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan và phía Lào để thông tin về ý kiến của Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lư¬ợng, tiến độ đã đề ra.

6. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công hoặc uỷ quyền.

Về tổ chức hoạt động của Tổ công tác:

1. Tổ công tác có phòng làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng và có phòng làm việc đặt tại công trư¬ờng xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2. Điều kiện, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động của Tổ công tác do Ban quản lý dự án bố trí, cung cấp trên cơ sở dự toán được phê duyệt và được quyết toán vào chi phí của dự án Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

3. Các văn bản của Tổ công tác do Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác ký ban hành, được sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

4. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện .

5. Tổ công tác tự giải thể sau khi công trình Nhà Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 1168/QĐ-BCĐXDNQHL.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE