Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018
11/30/17 3:00 PM

Ngày 30/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2889/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.

Để chuẩn bị cho việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018 của ngành Xây dựng; Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC SỞ

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

a) Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn trong năm 2017; nêu rõ những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ.

b) Phần số liệu: Báo cáo theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng về Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng.

2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng tại địa phương năm 2018; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu phấn đấu đạt được.

II. ĐỐI VỚI CÁC CỤC, VỤ, THANH TRA XÂY DỰNG, VĂN PHÒNG BỘ

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

a) Tình hình xây dựng các văn bản QPPL, các đề án đơn vị được giao chủ trì tại Chương trình xây dựng văn bản QPPL và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng.

b) Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trên phạm vi cả nước, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các Chương trình hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015, Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017,…), các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017; nêu rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế (có số liệu minh họa kèm theo); đánh giá, làm rõ những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mà đơn vị được phân công, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

c) Thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực được phân công: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

2. Xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2018, trong đó đề xuất cụ thể các chương trình, đề án cần triển khai (nêu rõ tên chương trình, đề án; cơ quan phối hợp; thời gian trình;…); các giải pháp để thực hiện và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành phấn đấu đạt được trong năm 2018 thuộc lĩnh vực được phân công.

III. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

1. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2017:

a) Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 (nêu rõ những thuận lợi, khó khăn; những tồn tại, vướng mắc; những giải pháp đã thực hiện và đề xuất kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền); trong đó tập trung báo cáo cụ thể các nội dung sau:

- Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực cụ thể (xây lắp; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng; tư vấn,…).

Phần số liệu thực hiện theo các nội dung tại biểu số 01a, 01b, 01c được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng (gọi tắt là Quyết định số 699/QĐ-BXD).

- Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư các dự án (tiến độ thực hiện, khối lượng giải ngân, hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành,…); tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn của từng dự án.

Phần số liệu thực hiện theo biểu số 03a, 03b, 03c được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD.

b) Đánh giá tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty con: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính (Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu); tình hình công nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu); tình hình thu cổ tức;…

Phần số liệu thực hiện theo biểu số 02a được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD.

c) Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, kết quả công tác thoái vốn theo Đề án đã duyệt; kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020; tiến độ cổ phần hóa (Công ty mẹ, công ty con 100% vốn), quyết toán bàn giao DNNN sang công ty cổ phần.

d) Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018: thuyết minh chi tiết từng chỉ tiêu cụ thể đối với từng lĩnh vực, bao gồm cơ sở xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện.

IV. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017: Báo cáo toàn diện về tình hình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2017, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển (trên cơ sở các nguồn vốn: vốn tự huy động, vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước,...) và tình hình thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia..., các nhiệm vụ thư¬ờng xuyên được giao năm 2017;

- Đánh giá tình hình thực hiện quyền tự chủ về tài chính;

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (về thực hiện nhiệm vụ được giao, về thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước) và kiến nghị, đề xuất đối với Bộ;

(Phần số liệu thực hiện theo biểu số 04a, 04b, 05b, 05c, 05d được ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 28/6/2010 của Bộ Xây dựng).

2. Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 10/12/2017, đồng thời gửi theo địa chỉ Email: Vukhtcmoc@gmail.com hoặc theo số fax : 043.9742066, 043.9762153./.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2889/BXD-KHTC.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2889-BXD-KHTC_30112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE