Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo chính thức năm 2017
3/9/18 4:37 PM

Ngày 09/3/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 462/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo đó, thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc sau:

1. Gửi báo cáo chính thức năm 2017 về Bộ Xây dựng chậm nhất vào ngày 15/3/2018 theo đúng quy định, báo cáo yêu cầu đầy đủ các biểu và các chỉ tiêu.

(Lưu ý: Đối với những biểu mẫu trên địa bàn tỉnh không có hoạt động, ghi rõ trong công văn gửi Bộ các biểu không phải thực hiện; Đối với biểu số 10/BCĐP, đề nghị các Sở báo cáo thống nhất đơn vị tính tấn/ngày đối với các chỉ tiêu về tổng lượng chất thải rắn thông thường số thứ tự chỉ tiêu 8.1, 8.2, 8.3 ).

2. Ngoài báo cáo về số liệu, đề nghị các đơn vị đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khi thực hiện chế độ báo cáo.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng theo đường công văn (đồng thời gửi về địa chỉ Email: baocaotk@moc.gov.vn. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc xin liên lạc với đồng chí Hoàng Thị Đức Hạnh (Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Xây dựng) theo số điện thoại (024)39761545 hoặc 0943626288.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 462/BXD-KHTC. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_462-BXD-KHTC_09032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE