Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng đơn giá xây dựng cho công trình cầu Phú Tiên nối liền thành phố Hà Nội với tỉnh Hà Nam
7/11/17 3:00 PM

Ngày 16/6/2017, Sở Giao thông vận tải Hà Nội gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng cho Công trình cầu Phú Tiên nối liền thành phố Hà Nội với tỉnh Hà Nam. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 64/BXD-KTXD ngày 11/7/2017 trả lời như sau: 

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể đối với các trường hợp Công trình cầu Phú Tiên nối liền thành phố Hà Nội với tỉnh Hà Nam nêu tại văn bản số 2209/SGTVT-QLCLCTGT như sau:

1. Về giá vật liệu để lập đơn giá xây dựng: Phương pháp xác định chi phí vật liệu, giá vật liệu đến chân công trình đã được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD đã quy định: “Trường hợp giá vật liệu theo công bố giá của địa phương không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình, thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng đảm bảo nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của vật liệu hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác”. Do vậy, việc tổ chức điều tra, khảo sát các nguồn cung ứng vật liệu đáp ứng được các yêu cầu của dự án và có mức giá phù hợp với giá thị trường nhằm xác định giá vật liệu để lập dự toán xây dựng là cần thiết.

2. Về giá nhân công để lập đơn giá xây dựng: Phương pháp xác định đơn giá của nhân công trực tiếp xây dựng đã được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Theo đó, đơn giá của nhân công trực tiếp xây dựng được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp cần thiết Sở Giao thông vận tải Hà Nội căn cứ đặc điểm, tính chất, điều kiện của công trình, hướng dẫn của Thông tư số 05/2016/TT-BXD và các quyết định của UBND tỉnh Hà Nội và Hà Nam về giá nhân công thị trường, tiến hành điều tra, khảo sát giá nhân công theo thị trường áp dụng để lập dự toán xây dựng cho Công trình cầu Phú Tiên nối liền thành phố Hà Nội với tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát giá nhân công theo cấp bậc thợ như hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD và giá vật liệu xây dựng theo thị trường (khối lượng vật liệu tương ứng với nguồn cung ứng) như nêu tại mục 1 của văn bản này, Sở Giao thông vận tải Hà Nội báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xác định đơn giá thống nhất áp dụng cho công trình.

3. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng, công bố của địa phương và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 64/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_64-BXD-KTXD_11072017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE