Phản hồi các kiến nghị
 
Lựa chọn đơn vị quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
8/7/17 10:37 AM

Ngày 11/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 114/BXD-HĐXD ngày 04/8/2017 trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 17 thuộc Khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ quy định “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, tham gia tư vấn quản lý các dự án khác khi cần thiết”.

Như vậy, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thì việc giao trực tiếp cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực của tỉnh Ninh Bình thực hiện quản lý dự án là đúng với quy định của pháp luật về xây dựng. Điều kiện của Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực cần đảm bảo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 152 Luật Xây dựng năm 2014.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 114/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_114-BXD-HDXD_04082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE