Phản hồi các kiến nghị
 
Thanh toán của nhà thầu thành viên liên danh trong hơp đồng xây dựng
11/10/17 4:32 PM

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2680/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương về việc thanh toán của nhà thầu thành viên liên danh trong hợp đồng xây dựng. 

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng. Hồ sơ thanh toán (bao gồm cả biểu mẫu nếu có) phải được ghi rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận. Theo đó, đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì không quy định bắt buộc việc phải có chữ ký nhà thầu đứng đầu liên danh trong hồ sơ thanh toán mà do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Căn cứ quy định trên, việc thay đổi quy định về hồ sơ thanh toán trong hợp đồng đã ký theo đề nghị của nhà thầu thành viên liên danh như nêu tại văn bản số 2012/SGTVT-B1 có thể thực hiện được khi nhà thầu liên danh thống nhất thay đổi thỏa thuận liên danh và được chủ đầu tư chấp thuận.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2680/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2680-BXD-KTXD_09112017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE