Phản hồi các kiến nghị
 
Thực hiện chi phí giám sát trong hợp đồng ủy thác quản lý dự án
2/8/18 4:00 PM

 Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 277/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện chi phí giám sát trong hợp đồng ủy thác quản lý dự án.

Sau khi nhận được văn bản số 96/BQLDA-KT ngày 27/12/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện chi phí giám sát trong hợp đồng ủy thác quản lý dự án. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và trả lời như sau:

1. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Do đó, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 96/BQLDA-KT thì Ban quản lý dự án khu vực huyện Càng Long có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của chủ đầu tư được quy định tại Khoản 1,2 Điều 8 Thông tư số 16/2016/TT-BXD theo nội dung hợp đồng ủy thác đã ký.

2. Trường hợp Ban quản lý dự án khu vực huyện Càng Long có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật thì chi phí thực hiện công việc này được tính bổ sung vào chi phí của Ban quản lý dự án theo quy định tại điểm 11 mục I Phần I trong Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 277/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_277-BXD-KTXD_08022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE