Phản hồi các kiến nghị
 
Hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại
6/24/19 4:59 PM

Ngày 24/6/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 147/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình cho ý kiến về hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại.

Pháp luật về nhà ở chỉ quy định về hình thức và một số nguyên tắc trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở (Điều 22 Luật Nhà ở 2014, Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Điều 8 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ); pháp luật về nhà ở không quy định về thời điểm xác định hiện trạng sử dụng đất, cơ quan xác nhận hiện trạng sử dụng đất và việc giao đất để thực hiện dự án đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Việc giao đất thực hiện dự án xây dựng nhà ở trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai.

Do vậy, đề nghị Quý Sở có văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 147/BXD-QLN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_147-BXD-QLN_24062019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE